FB SOUTěžE CORNICO

 
 
 
 

TOY STORY 4 (FB soutěž)

Pořadatel soutěže:
CORNiCO Company s.r.o., Tovární 1444, 753 01 Hranice, IČ: 25904311, zapsaná  u KS Ostrava odd. C. (dále jen „pořadatel“) 

Název soutěže:  
Soutěž s Toy Story 

Místo průběhu soutěže:  
Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím facebookového profilu Cornico.cz (CZ). 

Trvání soutěže:  
Soutěž začíná 26.7.2019 a končí 31.7.2019 do 23:59 hod. 

Podmínky účasti v soutěži:  
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 13 let s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). 

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:
Úkolem soutěžících je začít sledovat facebookový profil Cornico.cz a napsat do komentáře pod soutěžní příspěvek odpověď na otázku kolikátý díl Toy Story jde do kin. Ze soutěžních komentářů následně organizátor soutěže vybere 3 příspěvky se správnou odpovědí, jejichž autorům zašle dvě vstupenky do multikina Cinestar + pohár s hračkou + krabičku na popcorn. 

Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího, jehož odpověď bude obsahovat vulgární vyjádření nebo nebude odpovídat dobrým mravům. 

Výhry a vyhlášení vítězů:
Vítězem se stává ten, kdo začne sledovat facebookový profil Cornico.cz a napíše do komentáře pod soutěžní příspěvek správnou odpověď na soutěžní otázku a následně bude vybrán zástupci společnosti CORNiCO Company s.r.o. Výherci budou takto vybráni tři. Výhrou jsou 2 volné vstupenky do multikina Cinestar + pohár s hračkou + krabičku na popcorn. 
Výherci budou vyhlášeni a kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook dne 1.8.2019. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti CORNiCO Company s.r.o., Tovární 1444, 753 01 Hranice, IČ: 25904311, zapsaná  u KS Ostrava odd. C. (dále jen „pořadatel“) jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu. 
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa (doručovací), e-mail, případně pohlaví, věk a telefonní číslo pro kontaktování od dopravce. 
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu.
Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na Facebook profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. 
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. 
Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. 

Další důležité podmínky soutěže:  
Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou. 
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže. 
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru. 
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet). 
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků. 

V Praze dne 26.7. 2019 

FB soutěž s Toy Story - podmínky soutěže v PDF