podmínky pronájmu

 
 
 

Základní podmínky pronájmu

1. Smlouva

- stroj je pronajatý na základě podpisu "Smlouvy o podnikatelském nájmu věcí movitých" na dohodnuté období (dále jen „Smlouva“), která se podepisuje mezi Provozovatelem (pronajímatelem) a Objednatelem (nájemcem). Převzetí i předání stroje do pronájmu a podpis "Smlouvy" se realizuje v sídle firmy pronajímatele, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Stroj slouží výhradně k výrobě nebo ohřevu k tomu určených produktů. Místo jeho umístění, které se uvádí ve "Smlouvě"  se bez souhlasu pronajímatele nesmí měnit. Pronájem stroje je placená služba. Pronajímatel provede u předání stroje do pronájmu zaškolení obsluhy. Pokud se obě strany dohodnou na jiném místě převzetí a předání stroje, pronajímatel může účtovat jízdné za dovoz a odvoz stroje a spotřebního zboží. Po skončení pronájmu, nájemce vrátí vyčištěný a umytý stroj pronajímateli v sídle pronajímatele. Pokud se nájemce opozdí s termínem odevzdání stroje, nájemce je povinen doplatit pronájem za každý zpožděný den nebo měsíc pronájmu (rozumí se i načatý den nebo měsíc mimo předplaceného pronájmu), který je uvedený ve „Smlouvě“. Pronajímatel při převzetí stroje po ukončení pronájmu zkontroluje stav a funkčnost stroje spolu s příslušenstvím.

2. Doklady (potřebné k podpisu smlouvy)

- k podpisu smlouvy je zapotřebí předložit ŽL, nebo výpis z OR a jeden průkaz totožnosti. Smlouvu je oprávněný podepisovat pouze statutární zástupce společnosti (nebo ním pověřená osoba, která má k tomuto úkonu patřičnou, ověřenou pnou moc), případně fyzická osoba uvedená na živnostenském listu, nebo soukromá osoba (v případě pronájmu na soukromou akci). 

3. Kauce

- při předávání stroje nebo zařízení do pronájmu platí nájemce vratnou kauci (výše kauce je uvedena u jednotlivých strojů a zařízení), kterou vrací pronajímatel nájemci po bezproblémovém ukončení pronájmu nejpozději do 30-ti dní na bankovní účet nájemce, který bude uvedený ve "Smlouvě". V případě, že nájemce vrátí po ukončení pronájmu stroj (nebo zařízení) pronajímateli poškozený, nefunkční, nebo jiným způsobem znehodnocený, náklady na jeho opravu se hradí z této kauce. Uvedené se netýká běžného opotřebení stroje. Z kauce bude hrazené i nedoplacené nájemné a všechny náklady spojené s jeho případným vymáháním. 

4. Druhy pronájmu a jejich ceny

- placený pronájem - jedná se o druh pronájmu na minimálně 3 a více dní, kdy si nájemce platí za pronájem strojního zařízení finanční pronájem (výše ceny je uvedená u jednotlivých strojů nebo zařízení a je závislá na délce smluvního vztahu). Nájemce je povinný používat k pronajatým strojům nebo zařízením suroviny, obaly a doplňkový materiál zakoupené pouze u pronajímatele.
- pronájem s odběrem surovin - jedná se o druh pronájmu na minimálně 1 a více měsíců, kdy je cena pronájmu zakalkulovaná v ceně surovin (tzv. balíčky surovin) a nájemce je povinný ve smluvně určených pravidelných intervalech nakupovat u pronajímatele tyto balíčky surovin. Více informací o tomto druhu pronájmu, složení a ceny balíčků najdete u jednotlivých strojů nebo u zařízení.

5. Předání strojů do pronájmu:

a) osobní odběr stroje na centrále v Hranicích - u této možnosti nás můžete navštívit v centrále naší společnosti, kde Vám předáme vybraný stroj do pronájmu a zároveň proběhne školení na obsluhu stroje a podepisuje se i „Smlouva“. Volné kapacity strojů si u nás ověřte předem telefonicky na telefonu 581 694 333.

b) osobní odběr stroje na provozovně v Praze - u této možnosti nás po předchozí telefonické domluvě můžete navštívit v pražské provozovně naší společnosti, kde Vám předáme vybraný stroj do pronájmu a zároveň proběhne školení na obsluhu stroje a podepisuje se i „Smlouva“.  Při této možnosti předání strojů do pronájmu je nutné rezervovat si předání stroje minimálně 14 dní před plánovaným převzetím stroje. Volné kapacity strojů si u nás ověřte předem telefonicky na telefonu 581 694 333.

c) zaslání stroje přepravní společností (Českou poštou) - u této možnosti můžeme v případě Vašeho zájmu zaslat stroj přímo na Vaši adresu prostřednictvím České pošty. Školení na obsluhu stroje proběhne telefonicky (ke stroji automaticky posíláme i přehledný manuál na obsluhu stroje). „Smlouvu“ Vám pošleme k podpisu předem a po její potvrzení a zaslání zpátky Vám odešleme stroj na požadovanou adresu.
Platba  probíhá a) dobírkou u převzetí stroje a objednaného zboží, b) předfakturou.
TATO MOŽNOST PLATÍ PRO VŠECHNY TYPY PRONÁJMŮ S VÝJIMKOU VÝROBNÍKŮ LEDOVÉ TŘÍŠTĚ A MRAŽENÝCH KRÉMŮ (pro předání těchto strojů platí pouze možnost a. / b.) !!!! 
U vrácení stroje po ukončení pronájmu platí stejné možnosti výběru dopravy jako u předání stroje. Volné kapacity strojů si u nás ověřte předem telefonicky na telefonu 581 694 333.

d) dovoz stroje na dodací adresu nájemce vlastními auty pronajímatele - u této možnosti Vám můžeme strojní zařízení do pronájmu dovézt vlastními dodávkovými auty a vlastními zaměstnanci a účtuje se částka za dovoz ve výši 10 Kč + DPH za každý 1 kilometr jízdy počítaný na trase Hranice – dodací adresa nájemce a zpět. Tato cena je smluvní a je možné v případě pronájmu více strojů tuto cenu po vzájemné domluvě upravit. Školení na obsluhu stroje a podpis „Smlouvy“ proběhne u předání stroje do pronájmu na dodací adrese nájemce. Nájemci bude zaslaná proforma faktura s vyčíslenou částkou pronájmu a tato proforma faktura musí být uhrazená před plánovaným dodáním stroje do pronájmu na dodací adresu nájemce. Volné kapacity strojů a volné termíny dodání si u nás ověřte předem telefonicky na telefonu 581 694 333.
 

6. Poplatek za čištění stroje:

Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v čistém, v dobrém a plně funkčním technickém stavu. Při předávání stroje je pronajímatelem účtována nájemci záloha na kompletní odborné (vnitřní) vyčištění stroje ve výši 500 Kč + DPH. Tato záloha je vratná v případě, že nájemce vrátí předmět nájmu v čistém, v dobrém a plně funkčním technickém stavu, v jakém byl předán.


Tyto podmínky a ceny nabývají platnosti a účinnosti od 25.05.2018 a plně nahrazují předchozí podmínky a ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky a ceny i bez předchozího upozornění.