reklamační řád

 
 
 

Reklamační řád

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RŘ")
 
Úvodní ustanovení:
 
1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě CORNiCO.cz E-shop je CORNiCO Company, s.r.o., Tovární 1444, 753 01 Hranice, Česká republika.
 
2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).
 
3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.
 
4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.
 
 
Postup vyřizování reklamací:
 
1. Ve smyslu tohoto RŘ, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.
 
2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
(vzor reklamačního protokolu ke stažení - zde)
 
3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.
 
4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.
 
5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel vydá objednateli o vyřízení reklamace písemný doklad.
 
6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla provozovatele
• při osobním doručení - datum na kopii reklamačního protokolu, kterým potvrdí provozovatel doručení
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty provozovatele.
 
7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.
 
8. Provozovatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.
 
Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od 01.05.2018 a plně nahrazuje předchozí RŘ. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.